Nowe rozporządzenie eIDAS 2 – wdrożenie, nowe ramy identyfikacji elektronicznej i realizacji usług online

Dostępne terminy

Opis szkolenia

20 maja 2024 roku zaczęło obowiązywać tzw. rozporządzenie eIDAS 2.

Akt ten znacząco zmieni przepisy o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania, które obowiązywały od 2014 roku. eIDAS 2 wprowadzi Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej (ETPC, ang. The EU Digital Wallet, EUDIW). To osobiste portfele cyfrowe, które uznaje się powszechnie w całej Unii Europejskiej. Dzięki nim użytkownicy będą mogli: potwierdzać tożsamość, korzystając z publicznych i niektórych komercyjnych usług online i offline; wybrać ze swojego portfela dokumenty i dane, aby dzielić się nimi bezpiecznie; zdecydować, czy chcą korzystać z portfela. Rozporządzenie eIDAS 2 kładzie duży nacisk na ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników portfeli. Kwalifikowane podpisy elektroniczne będą dostępne w portfelach za darmo dla wszystkich, którzy będą ich używać do celów innych niż zawodowe.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione praktyczne możliwości i ryzyka związane z wdrożeniem rozporządzenia eIDAS 2, wskażemy w jaki sposób przygotować organizację do realizacji przepisów eIDAS 2.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki nowych cyfrowych rozwiązań technicznych oraz prawnych związanych z identyfikacją elektroniczną i usługami zaufania.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne dotyczące elektronizacji usług online – wprowadzenie.

2. Rozporządzenie eIDAS z 2016 r.

3. Główne problemy, które ma rozwiązań eIDAS 2:
a. skąd zaistniała potrzeba wprowadzenia eIDASA2 ?
b. założenia przyświecające pracom nad rozporządzeniem eIDAS 2;
c. podejście krajowych organów do założeń eIDAS 2 i zidentyfikowane ryzyka;

4. Nowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu eIDAS 2:
a. Europejski Portfel Identyfikacji Elektronicznej (EU Digital ID Wallet);
b. kwalifikowane atrybuty jako nowy rodzaj wiarygodnych danych;
c. kwalifikowane rejestry, jako zbiory gromadzenia i udostępniania danych do wykorzystania w obrocie gospodarczym i społecznym;
d. nowe ramy zdalnych podpisów elektronicznych;
e. kwalifikowane archiwa jako nowa usługa utrwalania informacji w świecie cyfrowym.

5. Szanse i ryzyka związane z wrażaniem nowych rozwiązań:
a. harmonogram wdrożenia rozwiązań w eIDAS 2;
b. ryzyka techniczne i technologiczne nowych implementacji rozwiązań w eIDAS 2;
c. podejście polskiego ustawodawcy do wdrożenia niezbędnych elementów polskiego porządku prawnego i implementacji rozwiązań technicznych;
d. rozporządzenie eIDAS 2 a regulacje branżowe oraz wymagania AML (przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).

6. Relacje z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie udostępniania im atrybutów i danych przez organizacje.

7. Jak przygotować organizację do wdrożenia rozwiązań wynikających z eIDAS 2.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.