REGULAMIN PRYWATNOŚCI
w zakresie przetwarzanych danych osobowych klientów

Data: 1.04.2019 r.

Wersja 2

I. Postanowienia Ogólne

 1. Postanowienia poniższe stanowią regulamin prywatności (dalej: „Regulamin Prywatności”), który określa informacje dotyczące zbierania Państwa danych osobowych w związku z odwiedzinami witryny internetowej https://szkolenia.itprofessional.pl/ prowadzonej przez Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-424) przy Krakowskiej 29, NIP 897-168-80-84, kapitał zakładowy: 50 000, KRS: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, oraz sposób ich przetwarzania w zakresie działań związanych z ich realizacją.
 2. Niniejszym wskazujemy, że Administratorem Danych Osobowych (zwanym też Administratorem) jest Presscom Sp. z o.o., adres: Krakowska 29, 50-424 Wrocław, e-mail: do@presscom.pl.
 3. Stosowane przez Presscom Sp. z o.o. zabezpieczenia zapewniają ochronę Państwa danych nie gorszą niż wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Presscom Sp. z o.o. zapewnia przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z:
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie Prywatności sformułowania oznaczają:

II. Dane osobowe

 1. W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że wypełniając formularz zgłoszenia akceptujecie Państwo zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
 2. Dane, o które prosimy w formularzach, są niezbędne do rejestracji zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację zgłoszenia.

III. Rodzaje, cel i podstawy prawne wykorzystania danych

 1. Presscom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przesyłanie takich wiadomości. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; prawnie uzasadniony interes Presscom Sp. z o.o.).
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zgłoszenia. Osoba przekazująca dane jest zobowiązana do ich podania w celu rejestracji zgłoszenia; brak podania danych spowoduje odmowę realizacji zgłoszenia.
 4. Z założenia wszelkie działania Presscom Sp. z o.o. kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Presscom Sp. z o.o., prosimy o skontaktowanie się z Presscom Sp. z o.o. w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres: do@presscom.pl.
 5. Kategorie odnośnych danych osobowych:
 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: Policja, sądy, prokuratura, ABW, CBA oraz inne publicznoprawne organy kontroli.
 2. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: nie dotyczy.
 3. Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania:
 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji zgłoszenia oraz do momentu wystawienia faktury – dane osobowe są również przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi przepisów podatkowych i karno-skarbowych; w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych – dane niezbędne do realizacji tego celu są przetwarzane do momentu odwołania tej zgody; przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych – dane są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji wskazanego celu; w zakresie obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO na czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń.
 2. Źródło pochodzenia danych osobowych: dane zostały pozyskane od osób, których dane dotyczą lub zostały pozyskane od osób/podmiotów trzecich (np. od osoby dokonującej zgłoszenia, która  podała dane kontaktowe do osoby zgłaszanej na szkolenie).
 3. Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się): tak, wykorzystujemy Państwa dane, aby przygotować najlepszą ofertę zgodnie z Państwa zainteresowaniami i preferencjami.
 4. Informacja o współadministrowaniu danymi: nie dotyczy.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do:

Nazwa organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 606 950 000, fax 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 1. Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia Państwu informacji o przetwarzanych danych:
 1. Informacja o prawie wniesienia żądania sprostowania Państwa danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.
 2. Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych
  w następujących przypadkach:

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: do@presscom.pl.

V. Zmiany Regulaminu Prywatności

Presscom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Prywatności. O zmianach Regulaminu Prywatności będzie informować na stronach serwisu https://szkolenia.itprofessional.pl/.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu Prywatności prosimy o kontakt wysyłając e-mail na adres: do@presscom.pl. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania o planowanych zmianach.